ALGEMENE VOORWAARDEN

MIGUEL MAHIEU

Art.1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden van Miguel Mahieu zijn met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden ook die van de wederpartij van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Miguel Mahieu

 

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte, de acceptatie en de tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

 3. Tenzij anders vermeld, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand:

 1. Op het moment van ondertekening van de overeenkomst door partijen, of

 2. Op het moment dat Miguel Mahieu de aanvraag van opdrachtgever en eventueel bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd heeft:

 3. Op het moment dat Miguel Mahieu met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

OVERMACHT

5.1    Na het sluiten van de overeenkomst verbindt Miguel Mahieu zich de werkzaamheden in het kader van de opdracht naar beste kunnen en eer en geweten uit te voeren, overmacht voorbehouden.

5.2    In geval van overmacht is Miguel Mahieu niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 1. Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van Miguel Mahieu komen zijn oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, storm, werkstaking bedrijfsbezetting, file, uitsluiting, in- en uitvoerbeperkingen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur en storingen in de levering van energie, dit alles zowel aan de zijde van Miguel Mahieu als bij derden, van wie Miguel Mahieu afhankelijk is voor uitvoering van de opdracht.

 1.     In geval van overmacht aan de zijde van Miguel Mahieu is opdrachtgever niet gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

8.1    Miguel Mahieu aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

8.2    De totale aansprakelijkheid van Miguel Mahieu wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van slechts de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen maandprijs exclusief BTW, dan wel de prijs naar rato voor een kortere termijn. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,-.

8.3    De totale aansprakelijkheid van Miguel Mahieu voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 25.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

8.4    Van Miguel Mahieu voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.5    Buiten de in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen rust op Miguel Mahieu geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop deze gebaseerd is.

8.6    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Miguel Mahieu meldt, op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid.

 

BEËINDIGING

9.1    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

9.2    In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan ieder der partijen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van iedere kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand

9.3    Miguel Mahieu heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddelijke ingang te ontbinden indien:

 1. De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend.

 2. De wederpartij in staat van faillissement is gesteld of de faillissementsaanvraag is ingediend

 3. De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd

 4. De ondernemingsactiviteiten feitelijk worden gestaakt

 5. De wederpartij in verzuim is

9.4   Elke beëindiging dient schriftelijk te geschieden

 

BETALING

10.1  De prijs voor de geleverde diensten dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen is.

Verrekening met een tegenvordering is niet toegestaan.

10.2   Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week is Miguel Mahieu  bevoegd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor de door Miguel Mahieu geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving.

10.3   Indien Miguel Mahieu bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

 

ANNULERING

11.1  In geval van annulering van de opdracht door opdrachtgever van meer dan 7 dagen voor het overeengekomen tijdstip van aanvang van de werkzaamheden zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

11.2   In geval van annulering van de opdracht door opdrachtgever van minder dan 4 dagen voor het overeengekomen tijdstip van aanvang van de werkzaamheden zal er een vergoeding van 4 uren ( á € 32,50 excl BTW ) in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

11.3   In geval van annulering van de opdracht door opdrachtgever op de dag van de aanvang van de werkzaamheden zal er een vergoeding van 8 uren ( á € 32,50 excl BTW ) in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

12.1   Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan , naar aanleiding van hun overeenkomst zullen met uitsluiting van andere colleges worden beslecht door de rechtbank in het arrondisement Breda.

12.2   Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Laatste nieuws

Kom regelmatig terug en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan nu vrijblijvend contact met mij op.

WAT GASTEN ZEGGEN

 • Bon Chef! Was lekker smullen!

  Theo Kleijn
 • Heerlijk gegeten, bijzondere niet alledaagse gerechten!

  Piet
 • Te gekke workshop. Zeer smaakvol, echt een aanrader!

  Karin de Wit
Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u informatie? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

Type hier uw zoekwoord en klik op enter